Liiketoimintaa, strategiaa, johtamista ja yrityskulttuuria uudella tavalla – Humap Consultation uudistaa hybridityötä

By

Hybridityö puhuttaa nyt kaikkialla. Totutut työnteon tavat ja johtaminen haastavat organisaatioita, ja strategian luomiseen, johtamiseen ja kulttuurin kehittämiseen tarvitaan uutta virtaa, kyvykkyyttä ja oppeja.

Samaan aikaan johtaminen on ison murroksen keskellä. Työntekijät kokevat olevansa valmiita etä- ja lähityön yhdistämiseen, mutta selkeää kuvaa työtavoista ja johtamisesta ei ole. Jopa 20 % henkilöstöstä kokee, ettei johto kuuntele heidän toiveitaan ja mieltymyksiään siitä, missä, miten ja milloin he haluaisivat työskennellä.

”Isoin hybridityön haaste ja mahdollisuus on miettiä uudelleen, miten tietotyötä kannattaa tehdä: Miten työ voisi olla tuottavaa ja kestävää. Pandemian aiheuttaman shokin myötä on mahdollisuus kehittää entistäkin tuottavampaa ja parempaa työelämää meille kaikille,” avaa LUTin tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist Ykkösaamussa.

”Tässä isossa murroksessa avainasemassa on johtaminen kaikilla tasoilla, ylimmästä johdosta tiimeihin ja itsensä johtamiseen asti. Johtamisessa selkeät johtamiskäytännöt, työntekijöiden tuki ja luottamuksen merkitys korostuvat.”

Suomi on yksi digitaalisen kyvykkyyden, ihmislähtöisen ajattelun, demokratian ja monipaikkaisen työn johtamisen edelläkävijämaista. Humap Consultationin toimitusjohtaja, organisaatiokonsultti Terhikki Rimmanen on ollut työn uudelleenmuotoilun ja monipaikkaisten työtapojen kehittämisen etulinjassa parikymmentä vuotta. Hänen mukaansa työelämä on ottanut viime kuukausina valtavia harppauksia eteenpäin ennen kaikkea työn uudella tavalla näkemisen ja yhdessä tekemisen saralla.

”Teknologian kehityksen ansiosta sillä, missä ja milloin ihminen tekee töitä, on koko ajan yhä vähemmän merkitystä olkoon kyse asiantuntijatyöstä, palveluliiketoiminnasta tai teollisuuden alasta. On jopa kohtuutonta ajatella, että kaikki työ voitaisiin nykypäivänä tehdä samassa paikassa yhtäaikaisesti. Mitä suurempi joukko on mukana, sitä useammalle aikavyöhykkeellekin toiminta helposti jakautuu,” Rimmanen kuvailee.

Rimmanen peräänkuuluttaa työn muotoilussa uudenlaisia mahdollisuuksia läpinäkyvyydelle ja eriaikaan tapahtuvalle, jatkuvalle yhteistyölle.

”Ihmisten ja tiedon johtamiselle sekä merkitysten syntymiselle on luotava malleja, joiden avulla jokainen voi hypätä mukaan työn virtaan. Osallistamisen ja osallistumisen sijaan tarvitaan osallisuuden kokemusta, jolloin yhteistyössä, strategisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa voi olla uudella tavalla mukana silloin kuin itselle parhaiten sopii.”

Hybridityössä on panostettava ihmiseen ja kestävän työelämän muotoiluun

Suurten joukkojen yhteistyön keskeiseksi paikaksi Rimmanen nostaa Howspaceen luodut yhteisöt. Humap on jo pitkään tukenut hybridityön murrosta Howspacen avulla. Muutosmatkojen keskiöön ovat tulleet yhdessäohjautuvan organisaation strategiatyö, johtaminen, organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä laajojen ekosysteemien mukaan saaminen – yli organisaatio- ja toimialarajojen.

”Howspacen avulla meillä on mahdollisuus kutsua laajat joukot mukaan rakentamaan parempaa työelämää ja maailmaa. Olemme saaneet olla rakentamassa asiakkaidemme kanssa kestävää työelämää käsillä olevan työelämän murroksen keskelle,” Rimmanen tiivistää.

Vaikka digitaalisuus on keskeinen osa Humap Consultationin työtä, on Rimmanen huolissaan siitä, että tällä hetkellä hybridi-keskustelussa tunnutaan mentävän liikaa teknologia edellä.

”Luottamusta ja yhteisöllisyyttä pitäisi hybridiajassa rakentaa tietoisesti uusin keinoin. Kokemukseni mukaan liiketoiminta ja uudet työnteon tavat kehittyvät parhaiten silloin, kun teknologian sijaan kaiken keskiössä on ihminen. Digitaalisen yhteistyön muotoilussakaan ei mennä teknologia, vaan ihminen edellä,” Rimmanen avaa.

“Tämä tarkoittaa johtamiselle esimerkiksi muutoksessa elämisen taitojen kehittämistä joukkueena. Kun jokainen joukkueen jäsen tekee yhden muutoksen viikossa ja saa sen onnistumiseksi apua, tukea ja kannustusta, se tuntuu turvalliselta ja innostavalta. Kun jokainen organisaation jäsen tekee saman muutoksen, pienenkin muutoksen voima kasvaa isoksi. Hyvin johdettuna vuoden jälkeen organisaatiossa on saatu jo 52 onnistunutta muutosta, jotka ovat kasvattaneet yhteisöllisyyttä, oppimiskyvykkyyttä ja luottamusta nähdä ja kokea työ uudella tavalla.”

Rimmanen sekä hänen kollegansa, organisaatiokonsultti ja ekosysteemiliiketoimintajohtaja Jere Talonen ovat yhtä mieltä, että tällä hetkellä hybridityön ympärillä puhutaan liian paljon siitä, ollaanko konttorilla tulevaisuudessa kaksi vai kolme päivää viikossa. Kysymys ei heidän mielestään ole fyysistä tiloista ja niiden määrittelystä, vaan avarammasta ajattelusta sekä rohkeudesta toimia ja toteuttaa – ottaa koko henkilöstön, asiakkaiden sidosryhmien potentiaali hyötykäyttöön.

”Ennen kaikkea kyse on siitä, miten ohjaudumme ja missä olemme yhdessä. Howspace on minulle kuin digitaalinen mindset. Voimme tehdä työtämme ajasta ja paikasta riippumatta, ja samalla puhua myös siitä, milloin ollaan fyysisesti tai virtuaalisesti läsnä samanaikaisesti. Kaikissa tapauksissa keskeiseksi nousevat keskinäinen luottamus [trust] ja arvostava yhdessäolo [togetherness],” Talonen avaa.

”Jos luottamusta ei ole, on yhdentekevää, olemmeko työn äärellä läsnä fyysisesti vai digitaalisesti. Toisaalta, jos yhteistyön tapoja ja -kulttuuria ei tietoisesti koordinoida, on yhdentekevää, miten teemme työtämme. Teknologian valintaa tärkeämpää on avaran ja uteliaan mielen vahvistaminen kulmahuoneista tehtaiden lattialle.”

Howspace tukee koko ekosysteemin kuulemista yrityskulttuurin ja strategiatyön kehittämisessä

Ekosysteemiajattelu ja laajojen joukkojen yhteensaattaminen on Humap Consultationin keskeisimpiä intohimoalueita. Ekosysteemit ratkaisevat ongelmia, joihin yksittäisillä toimijoilla ei olisi mahdollisuutta tai kyvykkyyksiä tarttua nopeasti, tehokaasti ja joustavasti. Pelkkä työntekijöiden huomioiminen ei siis enää Rimmasen ja Talosen mukaan riitä tuomaan kaikkia tarvittavia näkökulmia organisaatiokehittämisen keskiöön.

”Viimeisimmän kahden vuoden aikana ekosysteemin merkitys on korostunut huomattavasti. Enää organisaatioissa ei tehdä työtä vain oman työyhteisön kanssa, vaan asiakkaat, sidosryhmät ja koko arvoketju on saatava mukaan. Howspace mahdollistaa meille sen, että voimme ottaa mahdollisimman laajan joukon – henkilöstön, asiakkaat, omistajat ja investorit myös yli fyysisten ja mentaalisten organisaatiorajojen – mukaan kehittämiseen,” Talonen selvittää.

Humap Consultationin kokonaispalvelu Reimagining Work kuvaa juuri perinteisten toimintamallien ravistelua ja koko organisaation kattavan, yhteisen muutosmatkan rakentamista. Kun yhteen tuodaan liiketoiminnan mittarit, data-analytiikka ja koko ekosysteemin tarinat ja ajatukset, syntyy tulosta Rimmasen mukaan entistä tehokkaammin, tuottavammin, nopeammin ja yhteisöllisemmin. Yhdessäohjautuvan organisaation johtamisesta tulee mahdollista, kun “kokonaiskuva saadaan hahmotettua, tehdään nakymätön näkyväksi sekä jaetaan sama tilannekuva ja merkitys.”

”Oman liiketoimintamme kehittämisen näkökulmasta Howspace on mahdollistanut meille jatkuvasti isompien joukkojen mukaan ottamisen. Oli kyse sitten strategiatyöstä, uuteen aikaan johtamisesta tai yhteistyökulttuurista, voimme tukea ja fasilitoida muutoksen eteenpäin viemistä sillä, että kutsumme prosessiin mukaan kaikki ne laajat ihmisjoukot, joita kokonaisuus kulloinkin koskee. Kaikki tämä tehdään nopeasti, aika- ja resurssitehokkaasti.”

Kestävän kasvun edelläkävijä

Humap Consultation ponnistaa konsultoinnissaan samasta lähestymistavasta kuin Howspace: systeemiajattelusta. Systeemisyysajattelussa painotetaan asioiden keskinäisriippuvuutta ja kontekstisidonnaisuutta. Organisaatio ei siis voi kehittää toimintaansa tyhjiössä, vaan yhteinen suunta määrittyy aina kulloisenkin kontekstin mukaan ja on riippuvainen riippuvainen kaikista ympärillä muuttuvista asioista.

Systeemisen ymmärryksen merkityksen katsotaan korostuvan alati muuttuvassa, entistä komplekisemmassa ja epävarmemmassa maailmassa.

”Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet yhdessä howspacelaisten kanssa oppia ja rakentaa lähestymistapaa sille, miten ihminen, teknologia ja systeemisyys tulevat yhteen. On ollut hienoa saada nähdä myös, miten nämä ovat kulkeneet ja kehittyneet yhdessä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Juuret, joiden avulla konsultointia ja digitaalista kehittämistä on viety eteenpäin teknologian kanssa rinta rinnan, ovat tuoneet meille monia mahdollisuuksia soveltaa uudenlaisia konsultoinnin ja tekemisen tapoja yhdessä asiakkaidemme kanssa,” Rimmanen kiittelee.

Humap Consultation on myös osa Howspacen kumppaniverkostoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouden yrityskiihdyttämössä luodaan uusia innovaatioita ja kestävää liiketoimintaa Howspace-alustalla.

Lue lisää
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki osallistaa asukkaat budjetointiin Howspacella

Kajaanin kaupunki toteutti osallistuvan budjetoinnin kokonaisuudessaan Howspacella. Ideoiden keräämisen ja äänestämisen lisäksi myös sisäinen yhteistyö tapahtui samalla alustalla.

Lue lisää
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää
Näytä kaikki