Yhteistyön nykytila organisaatioissa

TOP5: Yhteistyön tarpeeseen ja nykytilaan pureutuvan tutkimuksen keskeisimmät löydökset

By

Työnteon tapojen uudelleenmuotoilu ja uusien yhteistyömuotojen etsintä käy organisaatioissa juuri nyt kiivaana. Taannoinen pandemia-aika on haastanut työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin tasapainoa ja luonut uusia paineita organisaatioiden menestykselle. Gallupin tekemän, kansainvälisen tutkimuksen mukaan 60% ihmisistä ei koe olevansa sitoutuneita omaan työhönsä, samalla kun 19% tuntee itsensä onnettomaksi.

Kääntääkseen tämän suunnan, johtajat pyrkivät jatkuvasti tekemään muutoksia ja asettamaan henkilöstöön liittyvät asiat etusijalle. Tuore Deloitten raportti osoitti, että 61% johtajista keskittyy nyt ennen kaikkea työn uudelleenmuotoiluun työyhteisöissään.

Jos ihmiset eivät koe sitoutuneisuutta, vaikka johto keskittyy muuttamaan asioita entistä parempaan suuntaan, missä piilee vika?

Viimevuosina on tutkittu paljon työntekijöiden sitoutumista, organisaation ja työn merkitystä, johtajuutta sekä meneillään olevaa työn murrosta. Me Howspacella halusimme lähestyä käsillä olevaa, polttavaa ongelmaa, uudesta näkökulmasta, tuoden keskiöön yhteistyön.

Yhteistyön merkitys korostuu nykytyössä

Ymmärtääksemme paremmin yhteistyön nykytilaa kysyimme 3000 toimistotyöntekijältä Tanskassa, Saksassa, Norjassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa heidän näkemyksiään siitä, miten ihmiset tosiasiassa työskentelevät yhdessä. Tutkimukseen osallistui erilaisissa rooleissa työskenteleviä asiantuntijoita erikokoisista organisaatioista, useilta toimialoilta.

Päätimme keskittyä selvityksessämme ennen kaikkea yhteistyöhön, sillä pidämme vaikuttavaa yhteistyötä merkittävänä, puuttuvana tekijä, jota niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin menestyminen tulevaisuudessa edellyttää.

Todellista vaikuttavuutta syntyy, kun ihmiset saavat tehdä työtä ja oppia yhdessä. Yhteisen merkityksen ja tavoitteiden asettaminen sekä jokaisen yksilön ajatusten ja osaamisen hyödyntäminen on kriittinen osa strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Esittelemme seuraavassa The State of Collaboration -tutkimuksen keskeisimmät, ja havahduttavimmat, löydökset.

1. Työntekijät haluavat tehdä merkityksellistä työtä

Työntekijöille on koko ajan tärkeämpää, että työllä ja organisaatiolla on selkeä merkitys. Ihmiset haluavat tehdä merkityksellistä työtä yhteisten päämäärin eteen.

tarkoitus

Organisaatioissa, joissa on vahva tunne ja ymmärrys yhteisistä arvoista ja tarkoituksesta, on myös kaikkein sitoutunein henkilöstö. Sitoutuminen näkyy erityisen vahvasti organisaatioissa, joissa tavoite ja tarkoitus on määritelty koko organisaation voimin osallistavan keskustelun, merkitysten rakentamisen ja yhteistyön avulla.


Haluatko nähdä kaikki State of Collaboration -tutkimuksen löydökset ja tutustua myös toimialakohtaisiin tuloksiin?

Lataa kokonaisraportti ilmaiseksi täältä!


2. Työntekijät uskovat yhteistyöhön, mutta johto ei aseta sitä strategian keskiöön

Ihmiset haluavat tehdä työtä yhdessä. Työntekijät kokevat, että tapoja, joilla yhteistyötä heidän organisaatioissaan tehdään, on uudistettava. Valtaosa ei kuitenkaan usko kehitykseen kohti parempia yhteistyötapoja tai -käytäntöjä.

yhteistyö

Sen välillä, miten työntekijät haluavat työskennellä ja mitä asioita johtajat työssään priorisoivat, on hälyttävän suuri ero. Kiihtyvä muutostahti on kenties pakottanut johtajat keskittymään ennen kaikkea rakenteellisiin muutoksiin säilyttääkseen hallinnan tunteen epävarmojen aikojen keskellä. Muutokset ja investoinnit yhteistyön ja toimintatapojen kehittämiseen ovat jääneet perusedellytysten turvaamisen jalkoihin.

rakenteet

Keskittyminen rakenteisiin yhteistyön sijaan on todennäköisesti myötävaikuttava tekijä työntekijöiden irtisanoutumisiin.

3. Työntekijät haluavat tulla kuulluiksi, mutta eivät koe siihen olevan mahdollisuuksia

Työntekijät haluavat tulla kuulluiksi työyhteisöissään ja antaa oman panoksensa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Useimmat eivät kuitenkaan koe, että heidän mielipiteensä huomioidaan. Työntekijät näkyvät menettävän uskonsa ihmiskeskeiseen johtajuuteen, joka sallii jokaisen ilmaista avoimesti ajatuksiaan ja mielipiteitään.

kuulluksiEtä -ja hybridityön yleistymisen jälkeen monet organisaatiot ovat ottaneet käyttöönsä lukuisia uusia järjestelmiä ja teknologioita varmistaakseen, että jokaista voitaisiin kuulla yhteisissä asioissa. Valitettavasti tämä ei ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Jotta jokainen työntekijä voidaan osallistaa päätöksentekoon, tarvitaan uusi yhteisöllisen johtamisen malli, jonka keskiössä ovat läpinäkyvyys, empatia ja osallisuus.

4. Työntekijät eivät koe, että heillä on valmiuksia vastata tulevaisuuden työn tarpeisiin

Deloitten vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan 72% johtajista näkee työntekijöidensä keskeisimpänä osaamisena kyvyn sopeutua, oppia ja uudelleenkouluttautua. Lisäksi johtajat odottavat työntekijöiltään valmiutta omaksua uusia rooleja vastatakseen muuttuvan ympäristön tarpeisiin.

Työntekijöiden on opittava uusia, helposti mukautettavia taitoja nopeasti siltä varalta, että työtehtävät vaihtuvat ja automatisointi vapauttaa aikaa uudenlaisiin asioihin. Tällä hetkellä työntekijät eivät kuitenkaan koe oppivansa tarpeeksi kehittyäkseen työssään sen vaatimalla tavalla.

oppiminenYhteistyötaitojen kehittäminen tarjoaisi valtavan mahdollisuuden entistä tehokkaampaan oppimiseen ja kehittymiseen.

5. Teknologian ei nähdä edistävän yhteistyötä

Teknologian tulisi toimia yhteistyön lujittajana tuoden ihmisiä yhteen ja tarjoamalla jokaiselle mahdollisuuden osallistua yhteistekemiseen heille sopivilla tavoilla, ajasta ja paikasta riippumatta. Uusien, osallistumista tukevien teknologioiden avulla voitaisiin tukea entistä osallistavampien, ketterämpien ja vastuullisempien työyhteisöjen rakentumista.

Emme kuitenkaan vielä ole siinä pisteessä.

teknologiaViime vuosina valtavin harppauksin kehittyneen teknologian on uskottu tuovan tehokkuutta, tasapainoa ja motivaatiota työntekoon. Työntekijät kuitenkin kokevat, ettei heidän työpaikoillaan käyttöönotettu teknologia tue yhteistyötä, vaan ohjaa mieluumminkin itsenäiseen työskentelyyn.

Perinteisiä käsityksiä teknologian hyödyntämisestä työyhteisöissä on nykyaikaistettava. Työn rakenteiden määrittämisen sijaan teknologiasta on luotava taustalla pyörivä koneisto, joka tukee ja mahdollistaa dialogia ja tuloksellista yhteistyötä.

Kun kaikki osalliset kutsutaan mukaan sujuvien työskentelymallien suunnitteluun ja rakentamiseen, voidaan tekemisestä saada innostavaa ja osallistavaa.

Kohti vaikuttavampaa yhteistyötä

Tutkimustulosten valossa on selvää, että ihmiset vaativat työltään entistä enemmän merkityksellisyyttä, tuloksellisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. State of Collaboration -tutkimuksen myötä yhteistyön merkitys nousee keskeiseksi osaksi tulevaisuuden työssä onnistumista. Tutkimus on osoittanut, kuinka tärkeä rooli vaikuttavalla yhteistyöllä on nykyorganisaatioiden tulevaisuuden menestyksen ja työntekijöiden sitoutumisen kannalta.

Tarkastellessamme tulevaisuutta tästä näkökulmasta toivomme, että organisaatiot ryhtyvät käytännön toimiin vastatakseen työntekijöidensä arjen tarpeisiin. Yhteistyö on avain muutoksessa elämiseen ja työntekijöiden sitoutumiseen. Jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä yhteistyö on edellytys uusien toimintamallien ja haasteiden ratkaisemiseen, eli organisaatioiden menestykseen.

Viimeisimmät artikkelit

Näytä kaikki
Howspace ja EY aamiaistilaisuus

Onnistunut yrityskauppa – Illuusio vai saavutettava tavoite?

Yrityskaupat epäonnistuvat, kun ihmisten ja kulttuurin merkitystä ei huomioida. EY:n muutos- ja kulttuurijohtaja Erja Klemola jakaa vinkkinsä yrityskaupan onnistumiseen.

Lue lisää
Organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuurin muutos: 3 tärkeintä asiaa

Miten kehittää organisaatiokulttuuria? Pyydä kaikkia osallistumaan ja rakenna kestävää muutosta olemassa olevien vahvuuksien varaan.

Lue lisää
Ihmiskeskeinen transformaatio

Ihmiskeskeinen transformaatio: Mitä se tarkoittaa ja miksi sillä on väliä?

Ihmiskeskeisen transformaation johtaminen on tulevaisuuden taito. Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miksi ihmiskeskeinen uudistuminen on niin tärkeää? Mitä eroa on transformaatiolla ja muutoksella?

Lue lisää
Näytä kaikki